BRF Ratten| TRIVSELREGLER

Brf Rattens trivselregler gäller samtliga boende och besökande i fastigheten.

Styrelsens ansvar och de boendes ansvar

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också trivselfrågorna. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset.

Alla boende är skyldiga att rätta sig efter trivselreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter gentemot föreningen och övriga medlemmar.

Du är som medlem ansvarig för att din månadsavgift betalas i tid. Du skall utan anmaning betala i förskott senast den sista i månaden innan. Dröjer betalning kommer kravbrev med hot om inkasso och debitering av dröjsmålsränta samt inkassoavgift att ske. Även vid andrahandsuthyrning är det medlemmen som stå ansvarig för att avgiften blir betald i tid.

För vem gäller reglerna?

Trivselreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Trivselreglerna gäller också för hyresgäster och andrahandshyresgäster.

Vad händer om trivselreglerna inte följs?

Om trivselreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna måste styrelsen alltid först uppmana medlemmen att följa reglerna. Först därefter och om medlemmen trots uppmaningen inte följer reglerna kan det bli fråga om uppsägning.

Har Du frågor?

Har du funderingar över något gällande reglerna och fastigheten är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Brf Rattens trivselregler i 19 punkter:

1. Om allmän aktsamhet

a) Tänk på att vara aktsam om och vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

b) Om akut skada inträffar i huset, tag i första hand kontakt med någon i styrelsen och i andra hand fastighetsförvaltaren Driftia – se kontakta oss. Det är styrelsen som bör beställa tjänster av leverantörer, men vid en akut situation måste givetvis alla agera.

2. Om säkerhet

a) Kontrollera att ytterporten och källardörren går i lås efter in- och utpassering.

b) Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.

c) Lämna inte vinds- eller källardörrar olåsta.

d) Var försiktig med eld.

e) Lägenheterna skall vara utrustade med den brandvarnare som varje lägenhet erhållit från föreningen.

f) Meddela grannar eller styrelsen om du under en längre tid kommer att vara borta från din lägenhet.

3. Om gemensamma kostnader

Iaktta sparsamhet vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Dra ner elementen när temperaturen stiger och se till att termostaterna fungerar. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Kostnader för vatten och el betalas av alla bostadsrättshavare gemensamt.

4. Matning av fåglar

Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten/på gården på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur.

5. Tvättstuga

Bokningschema och särskilda trivselregler finns anslagna i tvättstugan. Lämna tvättstugan i det skick som du vill finna den. Mattor får inte tvättas i tvättmaskinerna. Anmäl eventuella fel omgående till styrelsen.

6. Cyklar och barnvagnar

Cyklar och barnvagnar som används skall förvaras i cykelrummet och korridoren i källaren. Inga cyklar, barnvagnar, möbler eller ägodelar får placeras i trapphus eller på våningsplan. Detta för att inte försvåra vid en nödsituation. Undvik att ställa cyklar på den gemensamma gården. Cyklar och barnvagnar som inte används förvaras i innehavarnas förråd.

7. Gården

a) Det är vårt gemensamma ansvar att hålla gården i fint skick, att sopa bort snö eller sand, klippa gräs samt plocka upp skräp. På så vis ökar vi trivseln för alla.

b) Gården får användas för privata arrangemang och grillning. Vill man disponera hela gården bokar man den i almanackan som sitter utanför tvättstugan. Skicka gärna ett e-postmeddelande till alla medlemmar på medlemmar@brf-ratten.se. För att begränsa rök och lukt från grillning bör eltändare användas istället för tändvätska och briketter istället för kol. Föreningens eltändare förvaras i källaren, trädgårdsförrådet. Fråga styrelsen angående nyckel.

c) Marschaller skall placeras så att de inte ger upphov till sotfläckar eller på annat sätt skadar fasad eller yttertrappor. Tag själv bort utbrunna marschallburkar samt eventuella stearin- och sotfläckar.

8. Balkonger

Balkonger får inte användas för:
a) permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering
b) skakning av mattor, sängkläder m.m.

Placera blomlådor innanför balkongräcket.

Se till att balkongdörren är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd eller snösmältning.

För inglasning av balkong krävs tillstånd av föreningen samt bygglov. Uppsättande av markis får endast ske över balkongen och utformas så att ett enhetligt intryck av fasaden ges.

9. Avfallshantering, el-avfall, grovsopor och kemiska produkter

Föreningen källsorterar följande avfall: tidningar, glas, kartongförpackningar, plast och metall lämnas i behållare som finns placerade i återvinningsrummet i källaren som låses med portnyckel. Tömning sker regelbundet. I speciella plastbackar samlas även elektronikavfall, batterier och glödlampor, dessa backar töms i samband med städdagar höst och vår. Grovsopor, lysrör, färgrester eller dyl. får ej lämnas i återvinningsrummet.

Övrigt brännbart hushållsavfall samt kompost/matavfall lämnas i särskilda behållare utanför porten till Lustigkullavägen 2.

Föreningen arrangerar städdagar höst och vår. Då städar vi gemensamma utrymmen, slänger grovsopor som körs till återvinningscentral samt idkar trädgårdsskötsel och socialt umgänge.

10. Källare och vind

På vind och i källare får personliga tillhörigheter förvaras endast på avsedd plats. Gångarna skall hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom på vind och i källare. Det är av brandsäkerhetsskäl inte tillåtet att förvara bildäck på vinden eller i källaren. Det finns ett flertal däckhotell att anlita i Gröndal.

11. Parabolantenn

Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller i anslutning till fönster.

12. Husdjur

Innehavare av husdjur är skyldig att övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i planteringar eller på barnens lekytor. Plocka upp spillning.

13. Störningar

För att alla skall trivas är det viktigt att inte störa sina grannar. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse kan bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t.ex. i trappa, hiss och tvättstuga. Några exempel på vad lagen menar:

a) Man får inte spela musik eller ha så högt ljud på TVn så att grannar störs.

b) Hög ljudnivå i trapphuset kan störa grannarna.

c) Hundar får inte skälla eller yla så att grannarna störs.

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa från kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen. Tvätt- och diskmaskiner skall inte köras under denna tid så att det stör grannar.

Borrning, spikning och liknande arbeten utförs på vardagar mellan 07-18 och vid enstaka tillfällen fram till kl 20. Störande arbeten som utförs på helger bör inte starta innan kl 10.

14. Andrahandsuthyrning

Upplåtelse i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke skall vara skriftlig och skall innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som skall hyra lägenheten. Styrelsen kommer principiellt att godkänna uthyrning ett år i taget men endast enligt skäl som Hyresnämnden godkänner.

15. Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som skall underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder är du skyldig att se till att det repareras. De reparationer som utförs skall vara gjorda på ett fackmannamässigt sätt. Det är särskilt viktigt när det gäller el-och VVS-arbeten. Kontrollera alltid att hantverkare som du anlitar har försäkring för det arbete hen utför. Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas. Varje lägenhet skall ha hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

16. Förändringar i lägenheten

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t.ex. lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t.ex. om du vill ta ner en vägg, flytta köket eller dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång. Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbete i lägenheten.

17. Informationskanaler

a) Hemsida. Styrelsen informerar via denna hemsida: www.brf-ratten.se. Här finns också praktisk information kring föreningen och fastigheten, inklusive årsredovisningar, stadgar samt trivselregler.

b) Rattenbladet. Styrelsen informerar ungefär två gånger vår och höst i ett enkelt informationsblad, Rattenbladet.

18. Kabel-tv och bredband

Fastigheten har Tele2 som leverantör för kabel-tv och bredband. Det utbud som ingår i månadsavgiften är bland annat SVT:s kanaler och TV4. Ytterligare abonnemang tecknas av den enskilde medlemmen med Tele2. För bredband gäller ett förmånligt gruppavtal.

19. Om du tänker flytta

Tänk på att den som övertar din lägenhet också skall godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Styrelsen har i regel styrelsemöte en gång per månad. Tillsammans med en ansökan om medlemskap skall även två exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen. En överlåtelseavgift kommer enligt föreningens stadgar att debiteras säljaren motsvarande 2,5 % av ett prisbasbelopp. Vid pantförskrivning av lägenheten tas en pantförskrivningsavgift ut med 1 % av ett prisbasbelopp per pantförskrivning.

Glöm inte att informera den som övertar din lägenhet om dessa trivselregler.

Utöver dessa trivselregler gäller föreningens stadgar.

Dessa trivselregler reviderades av styrelsen den 26 februari 2024.